Regulamin zakupów obowiązujący do 25 grudnia 2014 roku

Dane ogólne

Właścicielem serwisu jest firma Dom.pl Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kruczej 16-22, 00-526 Warszawa, zwaną dalej Sprzedającym. Serwis prowadzi sprzedaż projektów architektonicznych i działa pod adresem http://projekty.dom.pl/ oraz http://galeriaprojektow.pl/, a także na stronach serwisów partnerskich, z którymi Spółka Dom.pl podpisała stosowną umowę.

Dom.pl Sp. z o.o. nie jest właścicielem prezentowanych w serwisie projektów i nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawdziwości danych i informacji zawartych w ofercie. Właścicielem projektów jest Pracownia Architektoniczna, zwana dalej Pracownią, z którą Spółka Dom.pl podpisała stosowną umowę. Autorem projektu jest Pracownia Architektoniczna lub wskazany przez nią podmiot, z którym Pracownia współpracuje.

Prezentowane na stronach Sprzedawcy projekty wprowadzane są przez Pracownie lub pochodzą ze źródeł należących do Pracowni. Mogą zatem występować niezgodności pomiędzy danymi zawartymi na stronach serwisu, a rzeczywistymi danymi pakietu projektowego.

Realizacja zamówienia

Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową, telefonicznie lub faksem. Osoba składająca zamówienie, zwana dalej Kupującym, musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Ceny projektów i materiałów dodatkowych powiększone o stosowny podatek VAT podane są na stronach serwisu i wyrażone w złotych polskich. Szczegółowe warunki zakupu i zwrotów są podane na stronach serwisu przy każdym prezentowanym projekcie.

Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji. Sprzedający zobowiązuje się do potwierdzenia zamówienia u Kupującego telefonicznie. Na tym etapie klient może jeszcze zmienić swoje dane lub dane dotyczące zamówienia oraz sprawdzić czy dane na temat zamawianego projektu zgadzają się z rzeczywistością. Niepotwierdzone zamówienia nie będą realizowane.

Niepodjęcie paczki skutkować będzie obciążeniem Kupującego kosztami przygotowania dokumentacji w wysokości 100 zł netto.

Postanowienia końcowe

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych projektów z oferty.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Galeria Projektów oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.