Projektant dokonujący adaptacji winien nanieść projektowane zmiany w zakresie rysunkowym i tekstowym trwałą techniką graficzną, na czerwono na oryginale projektu powtarzalnego. Projektant adaptujący może bez zgody autora wprowadzić zmiany w projekcie powtarzalnym dotyczące:

Wyżej wymienione zmiany winny być naniesione na oryginał dokumentacji technicznej trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym bądź też dołączone jako aneks i podpisane przez projektanta dokonującego adaptacji i posiadajacego odpowiednie uprawnienia projektowe. Zmiany inne niż te wyszczególnione powyżej mogą być dokonane wyłącznie za zgodą autora projektu.