Dopuszczalne zmiany w ramach adaptacji nie wymagające zgody projektanta:

 1. Zmiany materiałów budowlanych [technologii wykonania] i wykończeniowych pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku.
 2. Pod warunkiem zachowania zasad konstrukcji wprowadzania zmian w usytuowaniu wewnętrznych ścian konstrukcyjnych i nie konstrukcyjnych, a także otworów drzwiowych, okiennych wewnątrz i  na zewnętrznych budynku.
 3. Zmiany w układzie funkcjonalnym budynku.
 4. Zezwalamy na zmiany w usytuowanie i geometrię schodów wewnętrznych i zewnętrznych, oraz na zmianę tarasów, balkonów i podjazdów.
 5. Dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych występujących na danym terenie.
 6. Podpiwniczenie częściowe lub całkowite budynku.
 7. Zmiany kąta nachylenia dachu w zakresie 10 stopni, oraz ilości połaci dachowych
 8. Wprowadzenie zmian we wszystkich instalacjach wewnętrznych,
 9. Wprowadzenie zmian w ilości, wielkości i położenia kominów.
 10. Zmian w wielkości, położeniu i w wyglądzie garażu.

Powyższe zmiany mogą dokonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Dokonanie zmian wybiegających poza powyższy zakres wymaga zgody autora projektu gotowego. Zgoda taka zostanie wystawiona i bezpłatnie dołączona do projektu lub przesłana w innym terminie.

Nasze projekty gotowe, są to projekty architektoniczno-budowlane przeznaczone do wielokrotnego zastosowania.

Ponieważ zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego projekt gotowy musi zostać adaptowany i sprawdzony, po jego zakupie inwestor powinien skontaktować się z projektantem adaptującym.

Przez adaptację rozumie się dostosowanie projektu do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz doprowadzenie do zgodności z miejscowym planem zabudowy przestrzennej lub Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Ponadto przed złożeniem projektu gotowego do urzędu należy uzupełnić go o Projekt Zagospodarowania Terenu oraz załączniki formalno-prawne.

Do podstawowych obowiązków projektanta adaptującego należą:

 1. Wykonanie i podpisanie projektu adaptacji domu do konkretnej działki.
 2. Wykonanie projektu zagospodarowania działki, który należy złożyć wraz z projektem do urzędu.
 3. Dołączenie wymaganych opinii, uzgodnień, oświadczeń i warunków od właścicieli mediów o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków.
 4. Naniesienie na oryginalny projekt planowanych zmian (w zakresie rysunkowym i tekstowym, trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym) lub wykonanie rysunków zamiennych i dołączenie ich do oryginału projektu.
 5. Wykonanie ewentualnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
 6. SPRAWDZENIA i ewentualne dostosowanie konstrukcji budynku do lokalnych warunków i strefy klimatycznej.

Adaptację należy wykonać zgodnie z przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dodatkowo w ramach oddzielnej umowy projektant adaptujący może podjąć się uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzenia rozwiązań projektowych, sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych, uzgadniania możliwości wprowadzenia zmian zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Za zakres i poprawność adaptacji projektu oraz za jego zgodność z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia odpowiedzialność ponosi projektant adaptujący projekt, w razie problemów z dokumentacją "projektu gotowego" prosimy o kontakt.