Definicje parametrów

1. Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia użytkowa: to powierzchnia pomieszczeń zaspakajających funkcję zgodną z przeznaczeniem budynku, mierzona w stanie wykończonym na poziomie wszystkich kondygnacji, z uwzględnieniem powierzchni pomieszczeń ze skośną połacią dachu, liczonej od wysokości 1,9 m w górę. Do powierzchni użytkowej nie wliczamy powierzchni garażu - powierzchnię tą podajemy osobno.

2. Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia terenu (działki) zajęta przez budynek, zgodnie z normą PN-70/B-02365.

3. Kubatura
Objętość budynku, liczona zgodnie z normą PN-ISO-9836:1997.

4. Minimalna szerokość działki
Minimalna szerokość teoretycznej, prostokątnej działki, na której mógłby stanąć dom, wyliczona na podstawie przepisów prawa budowlanego dla typowego otoczenia. Przed zakupem projektu powinna zostać potwierdzona przez architekta wybranej działki.

5. Wysokość budynku
Odległość w pionie od założonego w projekcie poziomu terenu przy wejściu do poziomu kalenicy lub wierzchu stropodachu.

6. Liczba pokoi
Liczba pomieszczeń o funkcji mieszkalnej (łącznie z salonem, gabinetem itp.).

7. Kąt nachylenia dachu
Kąt nachylenia połaci (w stopniach) zasadniczej części dachu.