Definicje parametrów

1. Powierzchnia użytkowa

wg normy PN-70/B-02365

Powierzchnia użytkowa: to powierzchnia wszystkich pomieszczeń budynku, mierzona w świetle ścian na wysokości ponad 1 m ponad poziomem podłogi. W pomieszczeniach ze skosem powierzchnię zalicza się w pełni tam, gdzie wysokość przekracza 2,2 m oraz w połowie tam, gdzie wysokość wynosi od 1,4 do 2,2 m. Ewentualna piwnica jest opisana odrębnie.

wg normy PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia użytkowa: to powierzchnia pomieszczeń zaspakajających funkcję zgodną z przeznaczeniem budynku, mierzona w stanie wykończonym na poziomie wszystkich kondygnacji, z uwzględnieniem powierzchni pomieszczeń ze skośną połacią dachu, liczonej od wysokości 1,9 m w górę. Do powierzchni użytkowej nie jest wliczona powierzchni garażu.

2. Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia terenu (działki) zajęta przez budynek, zgodnie z normą PN-70/B-02365.

3. Kubatura
Objętość budynku, liczona zgodnie z normą PN-ISO-9836:1997.

4. Minimalna szerokość działki
Minimalna szerokość teoretycznej, prostokątnej działki, na której mógłby stanąć dom, wyliczona na podstawie przepisów prawa budowlanego dla typowego otoczenia. Przed zakupem projektu powinna zostać potwierdzona przez architekta wybranej działki.

5. Wysokość budynku
Odległość w pionie od założonego w projekcie poziomu (poziom terenu lub poziom 0) do poziomu kalenicy lub wierzchu stropodachu.

6. Liczba pokoi
Liczba pomieszczeń o funkcji mieszkalnej (łącznie z salonem, gabinetem itp.).

7. Kąt nachylenia dachu
Kąt nachylenia połaci (w stopniach) zasadniczej części dachu.